Bán máy nén lạnh trục vít 1 cấp và 2 cấp

Công ty k? thu?t C&T Vi?t Nam chuyên bán máy nén l?nh tr?c vít 1 c?p và 2 c?p giá r? nh?t th? tr??ng. Máy nén l?nh tr?c vít 1 c?p và 2 c?p là d?ng c? c?n thi?t. ?? ph?c v? l?p ??t kho l?nh. So v?i giá bán máy nén l?nh tr?c vít 1 c?p và 2 c?p trên thì tr??ng. Giá bán t?i Công ty C&T Vi?t Nam cam k?t r? và ch?t l??ng nh?t. B?o hành kèm l?p ??t t?n n?i cho khách hàng.

Máy nén l?nh tr?c vít 1 c?p – Công ty C&T Vi?t  Nam

V?i các tính n?ng ?u vi?t và n?i tr?i, máy nén l?nh tr?c vít 1 c?p ?ang ???c r?t nhi?u khách yêu thích. Thi?t k? ??p cùng ?a công d?ng, h? tr? l?p ??t kho l?nh ch?t l??ng và ??m b?o h?n.

Bán máy nén l?nh tr?c vít 1 c?p và 2 c?p ch?t l??ng cao

Tham kh?o thêm: Làm kho l?nh giá r?

– Máy có thi?t k? v?i c?u trúc t?i ?u nh?t

Máy nén l?nh tr?c vít m?t c?p có thi?t k? g?n nh?. Thi?t k? t?i ?u v? m?t c?u trúc. ?em l?i ti?ng ?n và ?? rung gi?m ?áng k? cho thi?t b?.

– G?m có màng l?c d?u chính xác cao, ?i?n tr? th?p

V?i v?t t? ?i?n l?nh c?a b? ph?n màng l?c d?u làm t? dây l??i thép không g? ki?u WU-???c s? d?ng. Vì th? mà ?? chính xác cao cho quy trình l?c d?u và ??m b?o ?i?n tr? d?n d?u th?p.

Máy nén l?nh tr?c vít 1 c?p và 2 c?p

– Có k?t n?i tr?c ti?p gi?a ??ng c? và b? nén có hi?u qu?

Máy nén tr?c vít 1 c?p ???c k?t n?i v?i ??ng c? l??ng c?c thông qua m?t kh?p ly h?p ??ng h?c. Vì v?y mà máy có th? ??t ??n t?c ?? cao. Dung tích chính t? ??ng t?t và tu?i th? lâu b?n.

– H? tr? phân tách d?u cao và chính xác, hi?u qu?

Máy nén tr?c vít 1 c?p có n?ng l?c phân tách d?u cao lên t?i 10 ppm. Nh? ?ng d?ng ?a d?ng nhi?u ph??ng pháp phân tách. Máy có kh? n?ng x? lý b?n l?n, phân tách h?t ???ng kính l?n t? kh?i ch?t l?ng. Nh? ph??ng pháp tr?ng l?c, màng l?c phân t? hi?u su?t cao,v.v…

– Máy nén l?nh tr?c vít 1 c?p làm mát d?u hi?u su?t cao

Máy nén ???c  ?ng d?ng ?ng trao ??i nhi?t hi?u qu? cao v?i kích th??c nh?. Máy làm mát b?i n??c và làm mát b?ng xi phông nhi?t ??u có s?n, quá tuy?t cho khách hàng l?a ch?n.

– Máy có c?u t?o ???ng d?u t?i ?u

Có thi?t k? ???ng d?u mang tính ?u vi?t, tiên ti?n. Giúp gi?m kh?i l??ng d?u ?òi h?i cho h? th?ng c?p bôi tr?n. Có th? gi?m dung tích b?m d?u và b?t hãm. D?n t?i v?n ?? b?t ?n ??nh áp su?t d?u trong ?i?u ki?n làm vi?c thay ??i.

– Thi?t k? c?a máy nén l?nh tr?c vít 1 c?p có tính kinh t? cao

Chu k? nén v?i thi?t k? c?a máy r?t kinh t? h?c cho phép b? nén ki?u tr?c vít. Ho?t ??ng hi?u qu? nh?t t?i ?i?u ki?n v?n hành nhi?t ?? th?p.

– ?ng d?ng c?a máy nén l?nh tr?c vít 1 c?p

Máy nén l?nh tr?c vít m?t c?p có th? ?ng d?ng trong nhi?u ngành công nghi?p, l?p ??t kho l?nh, nh? t? l?nh. Và, ch? bi?n th?c ph?m, s?y chân không, d??c ph?m, hóa ch?t và nhi?u l?nh v?c khác.

Máy nén l?nh tr?c vít 2 c?p – Công ty C&T Vi?t  Nam

V?i c?u t?o ??t chu?n máy nén l?nh tr?c vít 2 c?p. Máy ???c tích h?p ??y ?? các b? ph?n c?a máy nén l?nh cao c?p.

Máy nén l?nh tr?c vít 1 c?p và 2 c?p

– Máy nén l?nh ki?u tr?c vít hai c?p có ??c tr?ng g?m nén hai giai ?o?n. Có c?u trúc g?n nh? cùng thi?t k? th?i th??ng , b? trí h?p lý, d? s? d?ng. T?t c? nh?ng y?u t? này ?em l?i m?t c?u hình ??n gi?n cho h? th?ng l?p ??t kho l?nh.

– Máy nén l?nh tr?c vít 2 c?p là h?p nh?t 3 h? th?ng. Phân tách d?u cùng màng l?c nguyên t? d?u ??t ??n hi?u su?t phân tách cao 10 ppm. ?i?u này giúp cho s? th?t thoát d?u ? m?c th?p.

– Máy ???c thi?t k? t?i ?u van thép b?o ??m s? v?n hành chính xác và an toàn cho thi?t b?. Van áp su?t c?a máy ph? tr? cân b?ng n?m trên ???ng ?ng c?p d?u và c?i thi?n tính n?ng cho thi?t b?.

– V?i thi?t k? h?p lý c?a tr?ng l?c trung tâm thi?t b? và v? trí chân vít. Máy nén 2 c?p thi?t b? nén hai giai ?o?n ?em l?i hi?u qu? gi?m h?n ?? rung và ti?ng ?n khi v?n hành.

– C? ch? b?m d?u v?i l?u l??ng dòng ch?y nh? cung c?p d?u v?i nhi?u m?c áp l?c khác nhau. Gi?m b?t s? tiêu th? n?ng l??ng. B?m d?u ch? ho?t ??ng trong quá trình kh?i ??ng thi?t b? nén và s? d?ng khi thi?t b? ??t ??n tr?ng thái ho?t ??ng cân b?ng.

– Nh? màng l?c nguyên t? ?? chính xác cao c?a l??i l?c dòng khí . L??i l?c d?u ??m b?o tính n?ng ?áng tin c?y cho máy nén l?nh tr?c vít 2 c?p.

– Ph?n làm l?nh d?u ???c c?u t?o ?i kèm v?i ph??ng th?c làm mát. B?i n??c ho?c ph??ng th?c làm mát xi phông nhi?t.

Công ty C&T Vi?t Nam bán máy nén l?nh tr?c vít 1 c?p và 2 c?p – B?o hành 12 tháng

Công ty k? thu?t C&T Vi?t Nam chuyên cung c?p nh?n d?ch v? l?p ??t kho l?nh cho khách hàng có nhu c?u s? d?ng. Cung c?p bán máy nén l?nh tr?c vít 1 c?p và 2 c?p. V?i nhi?u n?m kinh nghi?m, phân ph?i các d?ng c? chuyên l?p ??t kho l?nh.

Công ty C&T Vi?t Nam ngày càng ???c bi?t ??n v?i ch?t l??ng và giá thành t?t nh?t th? tr??ng. N?u b?n ?ang có nhu c?u mua máy nén l?nh tr?c vít 1 c?p và 2 c?p, liên h? Hotline:0983339889 ?? d??c t? v?n và giao hàng nhanh chóng t?i nhà.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*